SIA “KIDS ARENA” BĒRNU ROTAĻU UN IZKLAIDES CENTRA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Bērnu rotaļu un izklaides centra izmantošanas kartība

Šie noteikumi nosaka SIA “KIDS ARENA”, 50203322721, juridiskā adrese: Driksas iela 4, Jelgava, LV-3001 turpmāk tekstā – KIDS ARENA, nodrošināto pakalpojumu – “LIELĀ ATRAKCIJA”, “NINDZJAS PARKS” un “MAZUĻU ZONA”, turpmāk tekstā – Atrakcijas, izmantošanas kārtību un ir saistoši jebkurai personai, kura izmanto KIDS ARENA pakalpojumus, turpmāk tekstā – Apmeklētājs

Apmeklētāju atbildība

Iegādājoties biļeti, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazīstināts ar bērnu rotaļu un izklaides centra KIDS ARENA noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu. Atbildību par Apmeklētājiem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, uzņemas viņu vecāki (aizbildņi).

Piekļuve KIDS ARENA

Apmeklētāji var iekļūt KIDS ARENA izklaides parkā, iegādājoties biļeti un saņemot speciālu rokassprādzi..

Bērnu pieskatīšanas un/vai uzraudzības pakalpojumi

KIDS ARENA nenodrošina bērnu pieskatīšanas un/vai uzraudzīšanas pakalpojumus. Vecākiem (aizbildņiem) ir jārūpējas par viņu bērnu uzraudzīšanu un drošību.

Vecāka uzraudzība ir obligāta

Apmeklētājiem, kuri uz Atrakciju pakalpojumu izmantošanas brīdi nav sasnieguši 7 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un tām jābūt pieskatītām. Apmeklētājiem, kuri nav sasnieguši:
*3 (trīs) gadu vecumu ir aizliegts atrasties “LIELĀ ATRAKCIJA”;
*5 (piecu) gadu vecumu ir aizliegts atrasties “NINDZJAS PARKS”.
Apmeklētāji, vecumā 1-3 gadiem bez pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzības “MAZUĻU ZONA” atrasties ir aizliegts.
Vecākiem vai aizbildņiem ir pienākums pārliecināties, ka bērns ir sapratis Atrakciju izmantošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Speciāli noteikumi dažādām vecuma grupām

Bērni, jaunāki par 7 gadiem, var apmeklēt izklaides vietas tikai pieaugušā pavadībā. Bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem, ieskaitot, jābūt pieaugušā pavadībā, lai ienāktu parkā, taču bērnus var atstāt parkā bez pieaugušā uzraudzības, ja viņu pavadošais pieaugušais paraksta rakstisku atļauju.

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem drīkst apmeklēt KIDS Atrakcijas tikai tādu pieaugušo pavadībā, kuri spēj pienācīgi un profesionāli parūpēties par viņu uzraudzīšanu un drošību. KIDS ARENA bērnu rotaļu un izklaides centrs ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ierīkota atsevišķa ieeja un labiekārtotas WC).

Apmeklētāju veselības
stāvoklis

Ja ir kādi ar veselību saistīti jautājumi, traucējumi, traumas vai citi stāvokļi, lūdzam jūs saprātīgi apsvērt jūsu spējas spēlēties bērnu rotaļu un izklaides centrā KIDS ARENA.

Negadījumi

Savainojumu vai negadījumu gadījumā lūdzam nekavējoties informēt KIDS ARENA personālu. Ārkārtas situācijās lūdzam nekavējoties zvanīt 112.

Izmantošanas obligāts priekšnosacījums

Atrakciju izmantošanas obligāts priekšnosacījums ir Apmeklētāja aizpildīts un parakstīts KIDS ARENA pakalpojumu izmantošanas atrunas apliecinājums. Ja Apmeklētājs, kurš izmanto KIDS ARENA bērnu rotaļu un izklaides centra pakalpojumus, nav sasniedzis 16 gadu vecumu, pakalpojumu izmantošanas atrunas apliecinājumu paraksta Apmeklētāja vecāks vai aizbildnis.

Apkalpojošā personāla norādes

Apmeklētāji Atrakciju izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Apkalpojošā personāla norādījumus

KIDS ARENA administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot Atrakciju izmantošanas noteikumus vai apkalpojošā personāla norādījumus.

KIDS ARENA Atrakciju administrācijai

KIDS ARENA Atrakciju administrācijai un apkalpojošam personālam ir vienpersoniskas tiesības Apmeklētāju izraidīt no Atrakcijām, kā arī liegt turpmāku piekļuvi tiem, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti šie KIDS ARENA Atrakciju izmantošanas noteikumi, kā arī citos gadījumos, kas saistīti ar briesmu pakļaušanu Apmeklētājam vai citu apmeklētāju veselībai vai dzīvībai.

Lai Apmeklētājs pilnvērtīgi spētu izmantot KIDS ARENA nodrošinātos pakalpojumus, KIDS ARENA Apmeklētājiem lūdz ņemt vērā un ievērot sekojošo:

 • Uz viena batuta, slidkalniņa, gumiju torņa, rotējošās atrakcijas utml. vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens Apmeklētājs.
 • Nekad nemēģināt paveikt trikus, kurus Apmeklētājs nav apmācīts veikt un kuri ir pāri Apmeklētāja personīgajām spējām. Tas ir bīstami!
 • Jebkāda veida salto (uz priekšu, uz sāniem, atmuguriski) ir bīstami vingrinājumi, tā kā šādu darbību veikšanai ir nepieciešama atbilstoša sagatavotība. Mēģinot veikt šādus vingrinājumus, Apmeklētājam pastāv risks gūt savainojumus.
 • Tā kā drošības paliktņi un atpūtas zona ir cieta, lai izvairītos no kāju, ceļu, muguras vai elkoņu savainojumiem, nelekt vai nepiezemēties uz drošības paliktņiem;
 • Lēkāt pa slidkalniņu, gumiju torni, rotējošajām atrakcijām utml. nav atļauts.
 • Pēc piezemēšanās porolonu/bumbu baseina zonā, tas jāpamet nekavējoties (tiklīdz tas iespējams);
 • Pēc tikšanas cauri šķēršļu joslai, tā jāpamet nekavējoties, atbrīvojot vietu nākošajam Apmeklētājam;
 • Ja Apmeklētajam ir nepieciešama atpūta, Atrakciju zona ir jāatstāj.

Atrakciju zonās Apmeklētājiem nav atļauts:

 • atrasties ar ēdieniem un dzērieniem;
 • atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem;
 • Atrakciju zonās atrasties ar basām kājām vai apaviem (drīkst atrasties tikai zeķēs ar neslīdošu pamatni, kuras var iegādāties pie KIDS ARENA administrācijas vai ņemt līdzi katram individuāli);
 • grūstīties, cīkstēties, skriet, spēlēt jebkāda veida spēles un rīkot sacīkstes;
 • veikt trikus virs atrakciju drošības paliktņiem;
 • rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkura no Atrakcijām, ja tas tieši nav paredzēts;
 • mest ar priekšmetiem, kas atrodas Atrakciju zonā citiem Apmeklētājiem;
 • lekt vai piezemēties uz Atrakciju drošības paliktņiem;
 • lekt no vienas Atrakcijas uz otru;
 • pirms jebkuras darbības Apmeklētājam ir jāpārliecinās vai Apmeklētājs nesaskriesies ar citu apmeklētāju;
 • izmantojot Atrakcijas piezemēties uz galvas, kakla vai nirt;
 • lekt/ slidināties no Atrakcijām pirms Apmeklētājs nav pārliecinājies, vai piezemēšanas zona ir brīva;
 • izmantot Atrakcijas, ja apģērba kabatās atrodas priekšmeti;
 • atrasties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, tāpat arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana ietekmē spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml..

Parka noteikumu neievērošana

Ja Apmeklētājs, nepienācīgi uzvedoties, pastāvīgi neievēros noteikumus, ignorēs brīdinājumus vai izraisīs nelabvēlīgus apstākļus citu apmeklētāju drošai bērnu rotaļu un izklaides centrā, KIDS ARENA personālam ir tiesības lūgt noteikumu pārkāpējam pamest bērnu rotaļu un izklaides centru, bez tiesībām atgriezties tajā. Šādā gadījumā neizmantotais laiks netiks kompensēts un nauda netiks atmaksāta.

Atrakciju izmantošanas laikā radušās neskaidrības

Atrakciju izmantošanas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu jautājumā lūgums nekavējoties vērsties pie KIDS ARENA apkalpojošā personāla.

Filmēšana un fotografēšana

Sabiedrisku pasākumu laikā jūs var filmēt vai fotografēt. Ja jūs tam nepiekrītat un pamanāt, ka tiekat filmēts vai fotografēts, jums ir tiesības lūgt nepublicēt šādu materiālu.

Izklaides zonā apmeklētājiem ir atļauts filmēt un fotografēt pasākumus un pašu zonu TIKAI nekomerciālos nolūkos un, izvairoties ietvert kadrā atpazīstamas personas, ja vien viņas nav tam devušas piekrišanu.

Videonovērošana

Personu un mantu drošības dēļ KIDS ARENA bērnu rotaļu un izklaides centra zonā nepārtraukti tiek veikta videonovērošana. Ieraksti tiek saglabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Lūdzam vairāk noskaidrot par videonovērošanu, rakstot uz e-pastu: info@kidsarena.lv