SIA “KIDS ARENA” privātuma politika

Ievads

SIA “KIDS ARENA, reģistrācijas Nr.50203322721 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājusi šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju: •kādēļ Mēs apstrādājam fizisko personu datus; •kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus; •kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus Mēs apstrādājam. Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, ir panākt, ka Mūsu veiktā personu datu apstrāde ir caurspīdīga, pārredzama un godprātīga. Šī atruna attiecas:
 • gan uz datiem, kurus mums ir iesniegusi pati fiziskā persona,
 • gan arī datiem, ko iegūstam no citiem avotiem.
Lai uzzinātu vairāk par Mūsu veiktajām fizisko personu datu apstrādes darbībām, aicinām iepazīties ar tām Paziņojuma par personas datu apstrādi nodaļām, kuras būtu attiecināmas tieši uz Jums.

Kontaktinformācija – pārzinis un jautājumu uzdošanai

 • Personas datu apstrādes pārzinis Nosaukums: SIA “KIDS ARENA Reģistrācijas Nr. 50203322721 Juridiskā adrese: Driksas iela 4, Jelgava, LV-3001
 • Kontaktinformācija jautājumiem Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Paziņojumu par personas datu apstrādi vai arī par to, kādēļ un kā Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam kontaktēties ar biroja administratori, kas Jūs savienos ar personu, kura atbildēs uz Jūsu jautājumiem: Tālrunis: + 371 25699044 e-pasts: info@kidsarena.lv

Kādus personas datus Mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:
 • iegūta Jūsu piekrišana;
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
 • līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.
Vienlaicīgi noteiktos gadījumos Mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu ņemiet vērā, ka Mēs nodosim Jūsu personas datus trešajām personām tikai tad, ja:
 • Mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi;
 • Mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.
Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādi un juridiskiem pamatiem lūdzam skatīt zemāk to sadaļu, kas attiecas uz Jums.
 • Klienti
 • Pirkumi un pakalpojumi
Katru reizi, kad Jūs:
 • vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums;
 • vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums,
Mēs apstrādājam Jūsu datus, kas nepieciešami, lai varētu tikt veikts pirkums vai saņemts pakalpojums. Ja Jūsu rīcībā ir KIDS ARENA klientu karte un Jūs to aktivizējat, veicot pirkumu vai veicot pakalpojumu pasūtījumu no Mums, Mēs piemērojam attiecīgas atlaides (sīkāk skatīt sadaļu “Mārketings”). Šāds Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, jo starp Jums un Mums veidojas līgumiskās attiecības – preču pirkums vai pakalpojumu sniegšana.
 • Patērētāju tiesības
Mēs apstrādājam personas datus arī, lai tiktu realizētas patērētāju tiesības, piemēram, lai izskatītu Mūsu pircēju un pasūtītāju sūdzības saistībā ar viņu iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem. Šādas Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir tiesību normās paredzēto pienākumu izpilde.
 • Mārketings
 • Datu apstrāde un komerciālie paziņojumi
Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mārketinga aktivitātes, piemēram, informētu Jūs par Mūsu piedāvājumiem vai Mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem. Ar sadarbības partneriem mēs saprotam uzņēmumus, kuri piemēro to noteiktās atlaides savām precēm un pakalpojumiem, ja Jūs tiem uzrādāt klientu karti KIDS ARENA Šādas Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, t.i., veikt savu preču un pakalpojumu mārketinga aktivitātes. Tomēr, neskatoties uz to, ka personas datu apstrādes pamatā ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, lai Mēs varētu Jums minēto informāciju sniegt, Mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana, t.i., Jūsu piekrišana, ka Jūs piekrītat saņemt no Mums komerciālos paziņojumus. Piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus Jūs varat Mums sniegt, aizpildot un iesniedzot Mums attiecīgu anketu Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietās.
 • Videonovērošana
Mūsu tirdzniecības vietās un citos Mūsu objektos Mēs veicam videonovērošanu. Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī saistībā ar īpašuma aizsardzību, kas attiecīgi ir Mūsu tiesiskais (leģitīmais) mērķis.
 • Potenciālie darbinieki
Mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, lai izvērtētu potenciālo darbinieku kandidatūras un veiktu kandidātu atlasi. Potenciālo darbinieku atlase tiek veikta ar mērķi atrast Mums piemērotāko darbinieku, tādēļ šādā gadījumā Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, t.i., veikt darbinieku izvēli, lai nodrošinātu Uzņēmuma darbību.
 • Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas
Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i., SIA “KIDS ARENA”. Jūsu personas datus Mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām: personas datu apstrādātājiem, kuri:
 • sniedz Mums pakalpojumus vai kuri ir Mūsu sadarbības partneri un sniedz Jums pakalpojumus vai pārdod preces.
 • citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai Mēs varētu nodrošināt Mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.
Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs un netiek nodoti ārpus tām.
 • Cik ilgi dati tiek glabāti
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr Mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi Mums saistoši nosacījumi. Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt, piemēram, šādi apstākļi:
 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā Mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.
Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai citādāk iznīcināti.
 • Jūsu tiesības
Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem: piekļūt personas datiem Jums ir tiesības lūgt Mums:
 • sniegt Jums informāciju par to, vai Mēs apstrādātajam Jūsu personas datus vai lūgt piekļuvi saviem personas datiem.
Lai nodrošinātu piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties pie Mūsu kontaktpersonas – norādīta Paziņojuma par personas datu apstrādi 2.sadaļas 2.punktā. labot personas datus, ja uzskatāt, ka Mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši un vēlaties savus personas datus atjaunot vai izlabot, Jūs varat to izdarīt:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības/pakalpojuma sniegšanas vietā.
atsaukt savu piekrišanu, ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Lai atsauktu savu piekrišanu, Jūs varat to izdarīt:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības/pakalpojuma sniegšanas vietā.
Papildus iepriekš minētajiem veidiem atsaukt Jūsu piekrišanu Mums nosūtīt Jums Mūsu komerciālos paziņojumus Jūs varat arī, veicot saņemtajā e-pastā vai telefona īsziņā norādītās darbības. iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi. Ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz savām tiesiskajām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret Mūsu veikto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Jūs varat to izdarīt:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietā.
Saņemot Jūsu iebildumus par Mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz Mūsu tiesiskajām interesēm, Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, izņemot, ja Mēs varam pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām Mūsu tiesiskajām interesēm vai Mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības. Ja Jūs uzskatāt, ka Mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai Mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, un/vai citos apstākļos, Jūs varat lūgt ierobežot Mūsu veikto personas datu apstrādi. Jūs varat to izdarīt:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietā.
prasīt izdzēst personas datus Ja Jūs uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu, un/vai citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Jūs varat to izdarīt:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties Mūsu izklaides vietā.
Lūdzu ņemiet vērā, ka Mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad Mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem. lūgt pārnest Jūsu personas datus Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam. Jūs varat iesniegt Mums šādu lūgumu:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietā
iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi, Ja uzskatāt, ka Mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Mums:
 • nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.
Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos. Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:
 • nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīgā.

Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

Paziņojums par privātās personas datu apstrādi ir pieejams:
 • Mūsu interneta mājas lapā: www.kidsarena.lv;
 • Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanās vietās.
Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem:
 • Mūsu interneta mājas lapā;
 • Tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietās;
 • Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru;
 • Citā veidā.
Paziņojums par personas datu apstrādi stājas spēkā 2023.gada 19.decembrī.